Nhập cư theo gia đình

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ, bạn có thể giúp thành viên gia đình của bạn trở thành thường trú nhân hợp pháp dựa trên quốc tịch của bạn hoặc tình trạng cư trú. Chúng tôi rất muốn giúp bạn đoàn tụ gia đình.

ALà công dân Hoa Kỳ, bạn có thể giúp người thân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách nhận được “Thẻ xanh”. Để làm như vậy, bạn cần phải bảo trợ người thân và có thể Chứng minh rằng bạn có đủ thu nhập hoặc tài sản để hỗ trợ (những) người thân của bạn khi họ đến Hoa Kỳ.

Bạn bắt đầu quá trình bằng cách nộp mẫu đơn I-130, Đơn bảo lãnh cho người thân. Mẫu đơn này thiết lập mối quan hệ gia đình tồn tại giữa bạn và người thân của bạn. Hướng dẫn nộp đơn và mẫu đơn có sẵn trên website của chúng tôi tại wwww.uscis.gov. Đôi khi I-130 có thể được nộp cùng với đơn xin thường trú (Mẫu I-485, Đơn Đăng ký thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng).

Những người thân nào tôi có thể bảo lãnh?

Công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn yêu cầu những người thân sau đây:

• Chồng hoặc vợ;

• Con, đã lập gia đình hoặc chưa lập gia đình.

Một công dân Hoa Kỳ từ 21 tuổi trở lên cũng có thể bảo lãnh những người thân sau đây:

• Cha mẹ;

• Anh em trai hoặc chị em gái.

Khi bạn nộp đơn, bạn phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của bạn với người mà bạn đang nộp đơn.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/A1en.pdf

As a permanent resident of the United States, you may help a relative become a lawful permanent resident based on your status. To do so, you will need to sponsor your relative and be able to prove that you have enough income or assets to support your relative(s) when they come to the United States. You begin the process by filing Form I-130, Petition for Alien Relative. An I-130 form is available on our Web site at www.uscis.gov.

Which relatives may I petition for?

A permanent resident of the United States can file a petition for the following relatives:

• Husband or wife; and

• Unmarried child(ren), regardless of age.

Note: Only U.S. citizens may petition for married children. When you submit your petition, you are required to provide evidence to prove your relationship to the person for whom you are filing.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B1en.pdf